Politika kvaliteta i zaštite životne sredine

Štampaj

TORLAK svoj poslovni uspeh zasniva na proizvodnji kvalitetnih vakcina i seruma, imunobioloških i dijagnostičkih preparata kao i dijetetskih proizvoda i medicinskih sredstava koji su u potpunosti usaglašeni sa zahtevima kupaca važećom regulativom i tehničkim standardima.

Strateški ciljevi TORLAKA su:

 • Proizvodnja vakcina, seruma, dijagnostičkih i dijetetskih proizvoda visokog nivoa kvaliteta
 • Zauzimanje vodeće pozicije na tržištu Srbije u navedenim oblastima
 • Stalno poboljšavanje kvaliteta usluga laboratorija, procesa, ispitivanja i sistema menadžmenta u laboratorijama
 • Osvajanje novih proizvoda i tržitšta
 • Partnerstva sa srodnim kompanijama
 • Obavljanje svih poslovnih aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine
 • Štednja prirodnih resursa i smanjenje ili eliminacija upotrebe štetnih materija i kontolisano postupanje sa otpadom

 

TORLAK ostvaruje utvrđene strateške ciljeve održavanjem efektivnosti i sprovođenjem i stalnim poboljšanjem efikasnosti sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine usaglašenog sa zahtevima Dobre Proizvođačke Prakse, standarda ISO 9001:2008, sistema upravljanja bezbednošću dijetetskih proizvoda, kao sastavnog dela sistema upravljanja kvalitetom, usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS ISO 22000:2007, ISO 13485:2003 i ISO 14001:2004, što obuhvata:

 • Utvrđivanje ispunjavanje zahteva kupaca radi postizanja njihovog zadovoljstva
 • Lidersku ulogu rukovodstva u svim procesima sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine
 • Iskorišćenje radnih potencijala svakog zaposlenog
 • Aktivno učestvovanje svih zaposlenih u svim poslovima i aktivnostima, svesni toga da je naša organizacija jaka onoliko koliko je jaka najslabija karika u njoj
 • Uspostavljanje i sprovođenje odobrenih postupaka sa jasno određenim radnim zadacima i odgovornostima
 • Planiranje, sprovođenje, proveravanje i preispitivanje svih procesa sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine
 • Održavanje efektivnosti i stalno poboljšanje efikasnosti sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine, proizvoda i procesa
 • Upravljanje svim procesima sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka i informacija uključujući i ža1be zainteresovanih strana u vezi sa aspektima životne sredine
 • Obezbeđivanje zaposlenim boljih uslova za rad i socijalnu stabilnost
 • Jasno i korektno definisanje odnosa sa dobavljačima
 • Efektivnu razmenu informacija o aspektima bezbednosti proizvoda kroz oganizaciju i sa isporučiocima, kupcima, korisnicima, organima uprave i drugim relevantnim činiocima

 

Svi zaposleni, na čelu sa najvišim rukovodstvom u sistemu rada organizovanom po zahtevima Dobre Proizvođačke Prakse i standarda: ISO 9001:2008, ISO 22000:2007, ISO 13485:2003 i ISO 14001:2004 poštovaće i primenjivaće navedena načela u svom svakodnevnom radu svesni toga da naš poslovni uspeh zavisi od nas samih.

 Preuzmite PDF dokument