Nauka i istraživanje

Štampaj

Naučnoistraživačku delatnost čine fundamentalna i primenjena istraživanja u oblasti imunologije, mikrobiologije i biotehnologije.

Naučnoistraživačka delatnost se odvija kroz nacionalne projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja iz programa osnovnih istraživanja, međunarodni projekat, projekat bilateralne naučne i tehnološke saradnje, kao i kroz razvojne projekte Instituta „Torlak''. U realizaciji fundamentalnih istraživanja Institut „Torlak'' sarađuje sa Farmaceutskim, Hemijskim i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Medicinskim univerzitetom u Beču.

 

Projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2011- )

 

Program osnovnih istraživanja

  •  Plastičnost imunskog sistema tokom starenja: imunomodulatorni potencijal estrogena (Medicina 175050)
  • Molekularna karakterizacija i modifikacije nekih respiratornih i nutritivnih alergena (Hemija 172024)
  • Alergeni, antitela, enzimi i mali fiziološki značajni molekuli: dizajn, struktura, funkcija i značaj (Hemija 172049)
  • Interakcije prirodnih proizvoda, njihovih derivata i kompleksnih jedinjenja sa proteinima i nukleinskim kiselinama (Hemija. 172055)

 

Međunarodni projekat (2011- )

 

Projekat bilateralne naučne i tehnološke saradnje Republike Austrije i Republike Srbije, od 2015. godine

  •  Uticaj genetske osnove miša na karakteristike imunskog odgovora nakon konjuktivalne imunizacije hlamidijalnim polimorfnim membranskim proteinom C eksprimiranim u E. coli Nissle 1917“

 

Razvojni projekti Instituta „Torlak''

  •  Razvoj in vitro testova za procesnu kontrolu i kontrolu kvaliteta vakcina koje se proizvode u Institutu „Torlak“
  • Eksperimentalna bioreaktorska proizvodnja (Wave tehnologija) toksoida tetanusa, toksoida difterije i pertusis bakterijske suspenzije
  • Proizvodnja i karakterizacija novih alergena i njihova primena u dijagnostici i terapiji
  • Predklinička ispitivanja imunogenosti vakcine protiv sezonskog gripa